โรงเรียนบ้านจันทร์
106 หมู่3  ตำบลบ้านจันทร์  อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนบ้านจันทร์
            โรงเรียนบ้านจันทร์เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๑๖  ในความอุปถัมภ์ของพระธรรมจาริก  หน่วยที่ ๑๑
โดยอาศัยศาลาวัดบ้านจันทร์เป็นที่สอนหนังสือ   มีนักเรียน  ๕๖  คน    ต่อมาโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๑๘  โดยมี   นายเดช   คำอ่อน  มารักษาการตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก  
โรงเรียนบ้านจันทร์มีโรงเรียน  สาขา  ๑  แห่ง  คือ หมู่ที่ ๕ บ้านแจ่มน้อย

          โรงเรียนบ้านจันทร์เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารไกลลึก 
การเดินทางติดต่อราชการกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต ๖
ระยะทางประมาณ  ๒๘๐  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง  ประมาณ  ๖  ชั่วโมง  บริเวณที่ตั้งของโรงเรียนและชุมชน 
เป็นที่ราบ ระหว่างหุบเขา  มีที่ราบกว้างใหญ่พอประมาณ  อยู่ในเขตพื้นที่โครงการหลวง วัดจันทร์ 
มีป่าสนเขาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำแม่แจ่มซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำปิง
มีพื้นที่เพาะปลูกตามที่ราบลุ่มเชิงเขาขนาดพอเพียงกบการเลี้ยงประชากรภายในตำบล

          สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ  เป็นชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง  แต่รับอารยธรรม  และเทคโนโลยีจากภายนอก  
นักเรียนเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงสะกอ  ซึ่งใช้ภาษาถิ่นมากกว่าภาษาไทย ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  ไม่มีที่ทำกิน  
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้ 
เช่น  ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีผูกข้อมือ  ประเพณีงานศพและงานอื่น ๆ รวมทั้งการแต่งกาย