โรงเรียนบ้านจันทร์
106 หมู่3  ตำบลบ้านจันทร์  อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย