โรงเรียนบ้านจันทร์
106 หมู่3  ตำบลบ้านจันทร์  อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา1/2565
อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการจัดการเรียนการสอน ของคณะครู โรงเรียนบ้านจันทร์ ปี2565
การประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการในเภอกัลยาณิวัฒนา
งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดจันทร์ ปี2565
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site
รับการตรวจเยี่ยมจากสาธารณสุขอำเภอ เพื่อพิจารณาเปิดเรียนรูปแยย On-Site
การประชุมผู้บริหารสัญจรของโรงเรียนในสังกัดอำเภอกัลยาณิวัฒนา
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-hand และ On-line ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตรวจเยี่ยมสุขอนามัยของโรงเรียน โดย นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา 1/2564
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร อ.เภอดอยเต่า 1/2564
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน 1/2564
เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
Big cleaning day 2563
การจัดการศึกษาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2563
งานมุฑิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี2563
วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา2563
วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
การนิเทศภายใน ประจำปีการศึกษา2563
วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา2563
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563