โรงเรียนบ้านจันทร์
106 หมู่3  ตำบลบ้านจันทร์  อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
ปฐมวัย

นางแสงเดือน แปงดีวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
เบอร์โทร : 0884075506
อีเมล์ : kam29072527@gmail.com

นางสาวเพชรา ถิ่นเผ่าชน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 0932531638
อีเมล์ : Nampetch 2429@gmail.com