โรงเรียนบ้านจันทร์
106 หมู่3  ตำบลบ้านจันทร์  อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนันทิชา โตนะโภ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0939458515
อีเมล์ : nanthicha007aom@gmail.com

นางรุ่งทิวา โปธาเบี้ยว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0948966460
อีเมล์ : Rungthiwa63hotmail.com

นางพัชรภาพรรณ กิจมานะทรัพย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0931377978
อีเมล์ : nana_patcha@hotmail.com