โรงเรียนบ้านจันทร์
106 หมู่3  ตำบลบ้านจันทร์  อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอภิรักษ์ พูลทจักร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0820261146
อีเมล์ : api_tajak@hotmail.com

นางสาววีรานันท์ ธราเศรษฐ์ศิริ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0644580961
อีเมล์ : taraset631@gmail.com