โรงเรียนบ้านจันทร์
106 หมู่3  ตำบลบ้านจันทร์  อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
นักการ

นายสุฤทธิ์ชัย สุขใจ
งานช่าง
เบอร์โทร : 0987505178
อีเมล์ : -