โรงเรียนบ้านจันทร์
106 หมู่3  ตำบลบ้านจันทร์  อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวณธิดา กาวิเนตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0969954596
อีเมล์ : Pichanee_gawinet@hotmail.com

นางสาวพัชรวดี เขตเนาว์อนุรักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0882527428
อีเมล์ : gine.aralik@gmail.com