โรงเรียนบ้านจันทร์
106 หมู่3  ตำบลบ้านจันทร์  อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายแดงดี แจ่มจันทร์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางกันยพัชร์ ธนวันต์ชาญสิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายศรชัย ปันโย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางฉวีวรรณ กงมะลิ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอาชา ยิ่งรักเพ็ญจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี สืบสันติพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูจันทร กิจจารักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอโณทัย เหล่าเที่ยง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางรุจิรา ภรพิพัฒน์กุล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ